אלו הקריטריונים של ועדת החריגים לכניסה ויציאה מישראל | כל הפרטים

הממשלה אישרה אמש את הארכת תקנות הכניסה והיציאה מהארץ ב-14 ימים.

יציאה מישראל:
לא ייצא אדם מישראל, למעט אלה:


(1) הוא אינו אזרח ישראלי ואינו תושב קבע;

(2) הוא יוצא מישראל למקום מגורים קבוע מחוצה לה ובלבד שהציג הצהרה ומסמכים המעידים על כך לוועדת החריגים ויש לו אסמכתה על הצגה;

(3) מי שוועדת חריגים אישרה את יציאתו מישראל.

הקריטריונים של ועדת החריגים בדבר יציאה מישראל:
(א) לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו;

(ב) לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;


(ג) לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם אחר הנמצא באותה מדינה;

(ד) לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו, או נדרש להשתתף בו, ובתנאי שהשתתפותו מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין;

(ה) לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;

(ו) ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה השתכנעה שהגעתם לישראל חיונית;

(ז) לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב יציאה מישראל.

כניסה לישראל:
לא ייכנס אדם לישראל אלא אם ועדת חריגים אישרה את כניסתו לישראל.

הקריטריונים של ועדת החריגים בדבר כניסה לישראל:
(א) לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו;

(ב) לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה ובכלל זה השתתפות בהלוויה של נפטר המובא לקבורה בישראל;

(ג) לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם אחר הנמצא בישראל;

(ד) לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו, או נדרש להשתתף בו, ובתנאי שהשתתפותו מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין;

(ה) אישה בשליש השלישי להריונה;

(ו) לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל;

(ז) לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;

(ח) הוא יצא כדין מישראל, לפי המגבלות שחלו בעת שיצא, ומקום מגוריו הקבוע בישראל.

מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע רשאי להיכנס לישראל באישור ועדת חריגים, אם הוא מבקש להיכנס לצורך אחד מן המפורטים להלן, או שמתקיים בו אחד המפורטים להלן:

(א) לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל;

(ב) לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל או מטעמי ביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;

(ג) ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה השתכנעה שהגעתם לישראל חיונית;

(ד) מי שזכאי למעמד עולה או לזכויות עולה ושלא ניתן לדחות את עלייתו.

מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע והוא בן זוג של אזרח ישראל או תושב קבע או הורה לילד שהוא אזרח ישראל או תושב קבע רשאי להיכנס לישראל באישור ועדת חריגים ובהתקיים הסייגים לגבי אזרח או תושב.

● פניה לוועדת החריגים תתבצע באמצעות טופס מקוון שיהיה זמין באתרי משרד החוץ, הבריאות, רה״מ ורשות האוכלוסין וההגירה, בליווי מסמכים רלוונטיים.

● ועדת החריגים תורכב מנציגי משרדי החוץ, הפנים, הבריאות, התפוצות והתיירות.

● בראש ועדת החריגים תעמוד רשות האוכלוסין וההגירה ובראש ועדת ההשגות (ערעורים) יעמוד השר צחי הנגבי.

● הוועדות תוכלנה לדרוש ממגיש הבקשה הצגת אישורים או מסמכים להוכחות פנייתו ולצורך הכרעתה.

● מי שקיבל אישור יציאה/כניסה מוועדה קודמת שפעלה בעניין, לא צריך לבקש אישור נוסף.

ההגבלות בתוקף מיום 7.2.21 בשעה 7:00 ועד ליום שבת, ה-20.2.21


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: