המליאה אישרה את בקשת הממשלה להעביר סמכויות הנוגעות לתכנון ובנייה משר האוצר לשר הפנים

מליאת הכנסת אישרה את הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31 (ב) לחוק יסוד: הממשלה בדבר החלטתה להעביר סמכויות הנתונות על פי חוק, הקשורות לתכנון בנייה, משר האוצר לשר הפנים. 48 תמכו בבקשת הממשלה לעומת 18 שהתנגדו. . שר הפנים אריה דרעי הסביר: ההחלטה היא להחזיר בחזרה את כלל הסמכויות החוקיות והמנהליות שהיו בידי שר האוצר שנלקחו ממשרד הפנים בשנת 2015, בחזרה למקום הטבעי שלהם במשרד הפנים". לאחר מיכן הוסיף השר דרעי בהומור, בהתייחס להעברת הסמכויות ב2015 משר הפנים לשר האוצר הנכנס משה כחלון: "אז הוא אמר ארגז כלים, חשבתי שזה ארגז קטן ואני רואה שזה היה משאית."

ח"כ רם בן ברק: "בימים האחרונים אנחנו עדים למהלך בו יותר ויותר סמכויות בתחום התכנון והבנייה עוברות לשר הפנים ולשר השיכון ואני חושש מאוד שריכוז של כל כך הרבה סמכויות תכנוניות לרבות האחריות על רמ"י בידי שני שרים שמייצגים בסופו של דבר סקטור מסוים, הוא דבר שיכול להביא למיקוד המאמצים התכנוניים בציבור מסוים, וכנראה יכול להיות על חשבון ציבוריים אחרים."

ח"כ עודד פורר: "סמכויות תכנון ובנייה צריכות להיות במשרד הפנים אבל השאלה היא למה ישמשו סמכויות התכנון והבנייה שישבו במשרד הפנים. ואני קורא את העברת הסמכויות הזאת לא רק עם מה שמופיע בפנינו אלא גם עם ההסכמים הקואליציוניים שמופיעים בפנינו. כשאני שואל את עצמי האם היו סדרי העדיפויות בתכנון ובבנייה יהיו מיצוי כושר ההשתכרות? האם תהיה עדיפות למי ששירת שירות צבאי או לאומי בהקצאת המשאבים? אני יכול לשער שמהעובדה של חלוקת הסמכויות בין השר דרעי לשר ליצמן, לא מיצוי כושר ההשתכרות ולא העדיפות לשירות צבאי או לאומי תהיה לנגד עיניכם אבל אני אשמח שתוכיחו לי שטעיתי"

ח"כ אחמד טיבי: " נושא התכנון והבנייה זה נושא כואב וקריטי ,כמעט של חיים ומוות. יש לנו העמדה לגבי חוק קמיניץ, העמדה הזאת מקובלת על רוב מוחץ של סיעות הבית, התקבלה המלצה וההחלטה בוועדת הכספים בתמיכה של כולם ובתמיכה של שר המשפטים ניסנקורן, ולכן הדרישה הברורה האולטימטיבית ההוגנת צריכה להיות להתקין תקנות לפני ביטול החוק שיקפיאו את חוק קמיניץ.

מצ"ב רשימת הסמכויות המלאה שעברה משר האוצר לשר הפנים, ובסופה סמכויות שהועברו משר הפנים לשר האוצר ומשר האוצר לשר השיכון.

א. להעביר לשר הפנים את סמכויות שר האוצר שהוקנו לו בחוקים המפורטים להלן:

1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), לרבות כנוסחו לאחר תום תקופת הוראת השעה לפי סעיף 32 לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 103 והוראות שעה), התשע"ה–2015, כל סמכויות שר האוצר יועברו לסמכות שר הפנים, למעט אלה:

א. סמכויות שר האוצר לפי סעיפים 79, 76ב(ג), 82(א), 119ד(א4), 119ד(ב)(2), 151א(א)(3) בהגדרה "מימון ציבורי", 158ו1(ט), 261(ד)(1)(י), 265(17א), סמכויות בתחום האכיפה לפי פרק י' וסעיף 265(9), הסמכויות לפי פרק י'3, הסמכות לפי סעיף 14א(ג) לתוספת השלישית, הסמכות לפי סעיף 15(ה) לתוספת הרביעית וכן הסמכויות לפי התוספת השישית והתוספת השמינית.

ב. סמכויות שר האוצר לפי סעיפים 18(ג1), 198(ה1)(1) ו-107א(ה) יועברו לשר הפנים, אך שר הפנים יפעיל סמכויותיו לפי סעיפים 18(ג1) ו-107א(ה) לעניין שכרו של חוקר, בהתייעצות עם שר האוצר, ויפעיל סמכותו לפי סעיף 198(ה1)(1) בהסכמת שר האוצר.

ג. סמכות שר האוצר לפי סעיף 158ו2(ג) תועבר לשר הפנים, אך שר הפנים יפעיל את סמכותו להתקנת תקנות לפי סעיף זה בהסכמת שר האוצר, ואם לא נתן שר האוצר את הסכמתו, יועבר הענין להכרעת הממשלה.

2. כל סמכויות שר האוצר לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014, יועברו לסמכות שר הפנים, למעט סמכויות שר האוצר לפי פרק ג'1 וכן סמכות שר האוצר לפי סעיף 35 אשר תועבר לשר הפנים בשיתוף עם שר האוצר.

3. כל סמכויות שר האוצר לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), תשע"א-2011, יועברו לסמכות שר הפנים.

4. סמכויות שר האוצר להכרזה וביטול הכרזה של "גן לאומי" ו"שמורת טבע" לפי חוק גנים לאומיים שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998, יועברו לסמכות שר הפנים, כפי המופיע בפרק הראשון, בפרק רביעי ובסעיף 65, וכן הסמכות לפי סעיף 30א(ו).
5. סמכויות שר האוצר לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 יועברו לסמכות שר הפנים, כפי שמופיע בסעיפים 25 ו-26.

6. סמכויות שר האוצר לעניין סדרי דין בהתנגדות לתוכנית לפי חוק אוויר נקי, תשס"ח-2008 יועברו לסמכות שר הפנים, כפי שמופיע בסעיף 23.

7. סמכויות שר האוצר לעניין תוכניות לבינוי ופינוי של אזורי השיקום לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"ה-1965 יועברו לשר הפנים, כפי שמופיעים בפרק ג' סעיפים 27-33.

8. סמכויות שר האוצר להרשות סטייה מתחולת חוק התכנון והבנייה בחוק הנפט, תשי"ב-1952יועברו לשר הפנים, כפי שמופיע בסעיף 47.

9. סמכויות שר האוצר לאפשר סטייה מחוק התכנון והבניה לפי חוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט"ו-1955 יועברו לשר הפנים, כפי שמופיע בסעיף 14.

10. סמכויות שר האוצר להכרזת שטח לפי חוק רשות נאות מרפא, תשל"ג-1973 יועברו לשר הפנים, כפי שמופיע בסעיף 17 ו- 19.

11. סמכויות שר האוצר לפי חוק החשמל, תשי"ד-1954 יועברו לשר הפנים למינוי נציג מקצועי בתכנון ובניה במועצת מקצועות חשמל, כפי שמופיע בסעיף 3א(א)(5).

12. סמכויות שר האוצר למינוי חבר בוועדה הפדגוגית בעל הכשרה בתכנון ובנייה לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012 יועברו לשר הפנים, כפי שמופיע בסעיף 13(ב).

13. סמכויות שר האוצר למינוי נציג לוועדה המייעצת למועצת הרשות לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997 יועברו לשר הפנים, כפי שמופיע בסעיף 16(א)(1)(ט).

ב. להעביר לשר האוצר את סמכויות שר הפנים שהוקנו לו בחוקים המפורטים להלן:

1. סמכות שר הפנים לפי סעיף 6א(א)(11א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 למינוי נציגו שאינו יושב הראש וזאת עד לתום תקופת הוראת השעה כפי שנקבעה בסעיף 32 לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 103 והוראת שעה), תשע"ה-2015, וסמכות שר הפנים לפי סעיף 6א(א)(6) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 החל מתום תקופת הוראת השעה האמורה.

2. סמכות שר הפנים לפי סעיף 5(א)(9א) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014.

ג. להעביר לשר הבינוי והשיכון את סמכויות שר האוצר לפי התוספת השישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: