תגובות

פרשת בא: דבר תורה עם רבני כשרות איגוד הרבנים בישראל

סוגרים שבוע עם דבר תורה מעניין של מנכ"ל הארגון.

הנה בפרשתנו מתוארות השלש מכות האחרונות בסדרת עשר המכות והם מרומזות בגימטריה של שם הפרשה בא שהערך של אותיות אלו הוא שלש לרמז על השלש מכות שיש בפרשה שהם: ארבה, חושך, מכת בכורות.והנה במכת בכורות מתארת לנו התורה על הצעקה הגדולה שהיתה בכל ארץ מצריים כי אין בית אשר אין שם מת והתורה מספרת שהכלבים לא נבחו באותו זמן וכמו שאומרת התורה ( פרק יא פסוק יז )" ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו " ואומרים רבותינו על פי הנאמר בתלמוד במסכת בבא קמא דף ס ע"ב מלאך המוות בא לעיר כלבים בוכים דהיינו שיש מוות בעיר יש צעקה ורעש גדול מהכלבים ופה במכת בכורות עם כל הרעש הגדול שהיה וגם שמלאך המשחית הכה במצרים בכל אופן הכלבים לא צעקו והם שתקו ועל זה אומרים רבותינו במסכת פסחים שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה וגם הכלבים מקבלים שכר על זה ששתקו בזמן יציאת מצריים שהרי באותם רגעים שהיה מיתת הבכורות ומלאך המוות הכה במצרים הכלבים שתקו נגד טבעם ואז עם ישראל יצאו בשקט עם כל הילדים שלהם ולא היה להם צער ופחד מנביחות הכלבים ומה השכר שקיבלו אומרת התורה בפרשת משפטים פרק כב פסוק ל "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו " דהיינו שיש מצווה להביא לכלב נבלה וזה השכר על השתיקה שלהם והנה יש לשאול והלא בפרשה הקודמת פרשת וארא כתוב על הצפרדעים שהם באו לכל מקום בבתי המצרים ואפילו היו צפרדעים שנכנסו לתנורים בבתי המצרים ואם כן מדוע הם לא קיבלו על זה שכר אלא רואים מכאן יסוד נפלא שאפילו שהם מסרו את נפשם בשביל לעשות רצון השם ולצער את המצרים אבל הכלבים עשו דבר יותר גדול כיון שהם שתקו ולשתוק זה דבר יותר קשה מלקפוץ לתנור ולכן קיבלו שכר מיוחד שעשו דבר נגד הטבע שלהם לנבח ולצעוק ולשתוק זה דבר גדול על אחת כמה וכמה אדם ששותק אפילו שיכול לפגוע ולהחזיר הוא מקבל על זה שכר גדול מאוד ומאידך נראה בהמשך שהחמורים זכו לשכר שהחמור הבכור יש בו קדושה ועושים לו פדיון פטר חמור ולמה ? כי מגיע לו שכר על זה שלקח את המשאות של עם ישראלבמדבר וכמו שאומרת הגמרא במסכת בכורות דף ה' שכל אחד מישראל יצא ממצרים עם שבעים חמורים נושאים משאות וזה מלמד אותנו יסוד נפלא שבשביל לזכות לקדושה או דרגא רוחנית צריך מאמץ של עשייה וביותר אם הוא נושא בעול עם חברו ואז זוכה להגיע לדרגות גבוהות יתן השם ונזכה למעלת השתיקה ולדרגת הקדושה אמן.


שבת שלום ומבורכת 🌹מאיר רפאל חי ביטון מנכ"ל איגוד הרבנים בישראל.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: