עשרות נציגים מהציבור החרדי התכנסו למפגש ייחודי עם מבקר המדינה מר מתניהו אנגלמן בירושלים

בפני המשתתפים הוצגו דרכי הפנייה והטיפולשל נציבות תלונות הציבור במשרד המבקר במטרה שיהיו לציבורהחרדי הכלים להתגונן מול עוולות שלטוניות

מפגש ייחודי בין נציגי הציבור מהמגזר החרדי ברשויות המקומיותואנשי פניות הציבור לבין מבקר המדינה מתניהו אנגלמן נערך ביוםחמישי האחרון במשרד מבקר המדינה בירושלים.

המפגש נערך ביוזמת משרד המבקר במטרה להנגיש את פעילותהמשרד ונציבות תלונות הציבור לציבור החרדי. המשתתפים במפגשבאים במגע יום יומי עם הציבור החרדי שנתקל בעוולות שלטוניות שלהרשויות ושל גופים ציבוריים כלפיו. המפגש נועד לחשוף את הכליםשמעמיד משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עבור כלל אזרחיישראל. כך שאלו יעמדו גם לרשות האוכלוסייה החרדית שפחותמודעת ליכולת לעמוד על זכויותיה בדין.

כמו כן, מבקר המדינה אנגלמן קרא למשתתפים לשמור על טוהרהמידות, על החוק ועל כללי המבקר במהלך הבחירות לרשויותהמקומיות שיתקיימו לקראת סוף 2023. הנחיות מפורטות מפורסמותבאתר המשרד וישלחו למועמדים רלוונטיים, גם במגזר החרדי וגםבמגזר הכללי בהמשך.

בשעות הערב של יום חמישי התכנסו ובאו ראשי מועצות, סגני ומ"מראשי ערים, חברי עירייה מכל רחבי הארץ, בערים חרדיותומעורבות, מהנגב ועד הגליל, מיהודה ושומרון ועד מישור החוף, מנהלי אגפים ומנהלים בכירים ברשויות המקומיות וכן נציגי ציבורהחרדי הפועלים במישור פניות הציבור ומעניקים מענה למספר רב שלפניות מכל שכבות הציבור.

בתחילת המפגש נשא מבקר המדינה מתניהו אנגלמן דברים בליווימצגת שחשפה בפני המשתתפים את תוצרי ביקורת המדינה והטיפולבתלונות שמתקבלות מהציבור. בהמשך נערך שיח ער בין המשתתפיםהרבים שהעלו נושאים וסוגיות המוכרות להם מתחומי פעילותםברשויות ובמוקדי הסיוע ופניות הציבור בציבור החרדי. היו ביןהדוברים שהעלו על נס את אפקטיביות הטיפול של משרד המבקרונציבות התלונות בתלונות שהועברו על ידם בעניין התנכלותוהתנהלות שלא על פי דין, מצדן של גופים ציבוריים ורשויותמקומיות.

מבקר המדינה סיכם את הדיון באומרו שמשרדו על כלל אגפיו ועובדיועומד לרשות הציבור החרדי שהוא חלק בלתי נפרד מהחברההישראלית וראוי שיכיר את דרכי הגשת התלונה והטיפול שמשרדהמבקר מעמיד לרשות כל מתלונן. "ביקורת המדינה פועלת לשיפור השירות הציבורי למען אזרחי ישראל וחשוב שגם האוכלוסייההחרדית תכיר את פעילותנו".אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: