ברוב של 63: שני סעיפי הרפורמה המשפטית עברו בקריאה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 3) (חיזוק הפרדת הרשויות) מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. בהצעה תמכו 63 חברי כנסת אל מול 47 שהתנגדו, והיא תוחזר להמשך דיון בוועדת החוקה. מההצבעה נעדרו חברי סיעת ישראל ביתנו.

מוצע לשנות את הרכב חברי הוועדה לבחירת שופטים, כך שהוועדה תמנה 9 חברים כדלהלן: נציגי הרשות השופטת יהיו נשיא בית המשפט העליון ושני שופטים שיצאו לקצבה אותם ימנה שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון; נציגי הרשות המבצעת יהיו שר המשפטים ושני שרים אחרים שתקבע הממשלה; נציגי הרשות המחוקקת יהיו שלושה חברי כנסת שהם יו"ר ועדת החוקה, ושני חברי כנסת אחרים – אחד מסיעות הקואליציה ואחד מסיעות האופוזיציה, כפי שייקבע בחוק. שר המשפטים יהיה יו"ר הוועדה. בתוך כך, מוצע לקבוע כי המניין החוקי בישיבות הוועדה הינו חמישה חברים, וכי הוועדה תחליט ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה כל עוד אין בחוק היסוד הוראה אחרת לעניין זה.


לבסוף, מוצע לקבוע כי מי שיש בידו סמכות שפיטה, לא יידרש, במישרין או בעקיפין, לשאלה בדבר תוקפו של חוק יסוד, ולא יהיה תוקף להחלטה שהתקבלה בעניין כאמור.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בהצעת חוק זו מוצעים שלושה תיקונים לחוק־יסוד: השפיטה: שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים; שינויים בסדרי עבודת הוועדה באשר לסמכות הוועדה לפעול אם פחת מספר חבריה, למניין החוקי בישיבות הוועדה ולרוב הדרוש להחלטה לעניין בחירת שופט; שלילת הסמכות לביקורת שיפוטית בעניין תוקפו של חוק יסוד.

השינויים המוצעים בהרכב הוועדה ובסדרי עבודתה נועדו לחזק את ההשפעה של נבחרי הציבור – נציגי הרשות המבצעת ונציגי הרשות המחוקקת – לעומת הגורמים האחרים החברים בה. כמו-כן, משמעות ההוראה המוצעת לעניין אי־שפיטות של חוק־יסוד היא קביעה של אי־שפיטות באשר לסוגיות הקשורות בשאלת תוקפו של חוק־יסוד, בין בסוגיה מהותית או צורנית, הקשורה בתוכנו של חוק היסוד, ובין בסוגיה הנוגעת להליך חקיקתו".

בנוסף, מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 105) (הוראות לעניין הוועדה לבחירת שופטים), התשפ"ג-2023. מדובר בהצעת חוק מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. בהצעה תמכו 63 חברי כנסת אל מול 47 שהתנגדו, והיא תוחזר להמשך דיון בוועדת החוקה.

מוצע, בהתאם לתיקונים המוצעים בחוק-יסוד: השפיטה, לשנות את דרך בחירת נציגי הכנסת בוועדה: חבר הכנסת מהאופוזיציה ייבחר על ידי סיעות האופוזיציה לפי הוראות שייקבעו בתקנון הכנסת ויו"ר הכנסת יבחר את הנציג מהקואליציה. חברי הכנסת יכהנו כחברי הוועדה כל עוד הם מכהנים כחברי כנסת ואם תמה כהונת הכנסת – עד שתבחר הכנסת חברים חדשים במקומם.


עוד מוצע כי לפחות אחת מנציגי השופטים בוועדה, לפחות אחד מנציגי הממשלה בוועדה ולפחות אחד מנציגי הכנסת בוועדה תהיינה נשים. כן מוצע לקבוע כי ועדת החוקה תזמן מועמדים לשיפוט בבית המשפט העליון להופיע בפניה וכי סדרי הדיון בוועדת החוקה ייקבעו בתקנון הכנסת. בנוסף, ובהתאם לתיקוני חוק יסוד: השפיטה, הרוב הדרוש למינוי שופטים לעליון יעמוד על חמישה חברי ועדה (במקום שבעה כיום).

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "תיקון זה הוא תיקון משלים להצעת חוק יסוד: השפיטה (תיקון מס' 3) (חיזוק הפרדת רשויות). בהצעת חוק זו מוצע לתקן את סעיפים 6 ו-7 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 שעניינם הוועדה לבחירת שופטים וסדרי עבודתה".

שר המשפטים וסגן רה"מ יריב לוין: "הלילה הזה זוקפים את קומתם המוני אזרחים שקולם לא נשמע ואמונתם נרמסה עשרות שנים ע"י מערכת משפט, שהיתה עיוורת לצרכיהם וזלזלה בהם. היתה כאן הפיכה משטרית שנעשתה ע"י אדם אחד, השופט בדימוס אהרן ברק, שלקח לעצמו זכות להיות מעל כולם והשתיק כל ביקורת. כשברק ביצע את ההפיכה המשטרית – האם הוא קיים דיון? התייעץ עם מישהו? התחשב בנו? אני מושיט את ידי לכל אחד מחברי האופוזיציה ומציע לקיים שיח ללא תנאים. אני מאמין שאפשר להגיע להבנות. לפיד וגנץ, אתם אלה שצריכים להוביל. אי אפשר להשאיר את ההובלה לחסרי אחריות וחסרי תמיכה ברחוב. אתם באופוזיציה לא מסוגלים לשבת לדבר עם האחים שלכם בתוך הבית. דבר לא ירתיע אותי מלבצע רפורמה עמוקה ונדרשת במערכת המשפט, בלי עיכובים ובלי מסמוסים. מה שהיה לא יהיה עוד. לא עוד אצילים ונבערים מדעת, אלא מערכת משפט שפתוחה לכל אחד מאיתנו באופן שווה. זאת דמוקרטיה."

לפני כן, הציג את ההצעה יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן: "הצעת החוק מבוססת על כך שהרבה מאוד אנשים הרגישו ועודם מרגישים שקולם מושתק במשך שנים רבות ושעמדתם נרמסת. החלק הראשון בהצעה מבקש לתקן את הרכב הוועדה לבחירת שופטים כך שמשקלם של נבחרי הציבורי יגדל מ-4 ל-6. על פי ההסדר, במדינת ישראל, סוף סוף העם, שהוא הריבון – יבחר את השופטים, כמו ברוב המדינות הדמוקרטיות. כמו-כן, ההצעה מעגנת בוועדה, לראשונה בתולדות ישראל, נציג מטעם האופוזיציה. בנוסף, ההצעה מבקשת לקבוע כלל ברור לפיו בית המשפט העליון לא יוכל לדון ולפסוק דבר בנוגע לתוקפו של חוק-יסוד מתוך תפיסה שחוק-יסוד אינו נתון לשיקול דעתו של בית המשפט מכל סיבה שהיא".

ראש האופוזיציה, יאיר לפיד: "אני שואל את עצמי רק דבר אחד היום – אם עוד אכפת לכם, אם אכפת לכם מזה שמה שאתם עושים היום מפרק את הכלכלה הישראלית, מבריח מפה כסף. אם אכפת לכם שאתם פוגעים, בחקיקה הזאת, בשכבות הכי חלשות בחברה הישראלית. אני שואל את עצמי אם אכפת לכם מהביטחון, כי לא ביקשתם חוות דעת אחת מסודרת מה החקיקה הזאת תעשה לביטחון. אני בעיקר שואל את עצמי אם בכלל אכפת לכם מזה שאתם מפרקים לשניים את העם הזה, שאתם חוצים אותו. יש רק שתי אפשרויות – או שעדיין אכפת לכם מעם ישראל ומדינת ישראל, ואז אתם תעצרו היום את החקיקה, או שלא תעצרו את החקיקה ואז מתברר שלא אכפת לכם".


(צילום: דוברות הכנסת, נועם מושקוביץ/דני שם טוב)
אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: