נתפסתם עם פייסל? אפשר לבטל את הרישום הפלילי | כל הפרטים על מבצע החנינות

נשיא המדינה ושר המשפטים בקריאה מיוחדת להגשת בקשות למחיקת רישום פלילי בגין החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית

נשיא המדינה יצחק הרצוג וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים, גדעון סער, יוצאים היום בקריאה מיוחדת למי שנשפטו בעבר בבית משפט בגין עבירות שעניינן החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית, ולא נשפטו בגין עבירות נוספות – להגיש בקשות למחיקת רישום פלילי.

ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט (1 באפריל 2019) נכנס לתוקף חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה), בו נקבע כי עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית, הנעברת בפעם ראשונה או שניה ( בתוך 5 שנים) תיחשבנה כעבירות קנס.


ביום 9.2.2022, פורסם תזכיר תקנות וצו – עבירות מינהליות (החזקת קנאביס ושימוש בו), במסגרתם מוצע לקבוע את העבירה של שימוש והחזקה של קנאביס לצריכה עצמית, כעבירה מינהלית ללא רישום פלילי.

כמהלך משלים ומתוך רצון להסיר את התיוג הפלילי ואת הכתם הנלווה אליו, ממי שעבר בעברו עבירה של החזקה או שימוש עצמי בקנאביס יוצאים השניים בקריאה המשותפת.

יודגש כי כל בקשה תישקל לגופה, על פי נסיבותיה, באופן פרטני, בהתחשב בשינויי המדיניות והחקיקה כאמור.

בנוסף, יודגש כי הקריאה המיוחדת בהודעה זו אינה מונעת הגשת בקשות למחיקת מרשם פלילי או בקשות חנינה אחרות על ידי כל אדם במסגרת סמכות החנינה הכללית הנתונה לנשיא המדינה.

למי מיועדת הפניה?


למי שנשפטו בעבר בבית משפט בעבירה שעניינה החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית בלבד, ולא נשפטו בגין עבירות נוספות, למעט עבירה של החזקת כלים להכנה וצריכת סם מסוכן לשימוש בצריכה עצמית בלבד.

ברוח החוק והמדיניות המקובלת, הפנייה אינה מיועדת למי שבמועד ביצוע העבירה היה קטין או חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי.

לאן לשלוח את הבקשה למחיקת רישום פלילי?

את הבקשה למחיקת רישום פלילי יש לשלוח באמצעות הטופס מקוון באתר האינטרנט של בית הנשיא או באתר מחלקת חנינות במשרד המשפטים.

ניתן להגיש גם באמצעות:

1) דואר אלקטרוני לכתובת: Haninot@president.gov.il

2) דואר רגיל לכתובת: רחוב הנשיא 3, ירושלים, מיקוד 9218801

3) פקס שמספרו 02-5887225

מה צריכה לכלול בקשה למחיקת רישום פלילי?

על בקשות החנינה להיות מוגשות על ידי הנידון או בא כוחו, או באמצעות בן משפחה מדרגה ראשונה. אל הבקשה יש לצרף פרטים אישיים ואמצעי התקשרות; פרטים על אודות העבירה והחלטת בית המשפט; מכתב מפורט המציג את נימוקי הבקשה, לרבות נסיבות אישיות והליכי שיקום וכן כל מסמך נוסף המבסס את נימוקי הבקשה.

בתיקי משטרה סגורים (רישום משטרתי), שלא הובילו להגשת כתב אישום ולמתן גזר דין בתיק פלילי (רישום פלילי), הסמכות לביטולו של הרישום הינה של משטרת ישראל ולא של נשיא המדינה, וניתן לפנות בנושא למדור מידע פלילי במשטרת ישראל בטלפון 02-5429757, 02-5429672 או בפקס 02-5429144 או בדואר אלקטרוני: bitul-rishum@police.gov.il.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר בית הנשיא או באתר מחלקת חנינות במשרד המשפטים.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: