תגובות

במלאת עשור להקמת המפלגה: יש עתיד הודיעה על הקמת ועידה שתבחר את יו"ר המפלגה

במלאת עשור להקמתה: יש עתיד מכריזה על הקמת הועידה הראשונה. במהלך הועידה יערכו לראשונה בחירות ליו"ר המפלגה.

הועידה תתקיים ברביעי לינואר 2022. כאלף חברי מפלגה יבחרו לועידה הראשונה.
לקראת כינוס הועידה, תפרסם מחר מפלגת יש עתיד את התקנון החדש של המפלגה. (מצורף הקובץ המלא, יעלה ביום ראשון לאתר המפלגה)

נקודות מרכזיות מתוך התקנון:

1.     מטרות העל של המפלגה:
• לבנות ולחזק את המרכז הציוני-ליברלי ככלי מרכזי לשימור מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
• לבנות את יש עתיד כמפלגת שלטון בעלת תודעה היסטורית ומחוייבות לאומית עמוקה.
• להגן על מערכת האיזונים והבלמים ההכרחית לקיומה של מדינת הלאום, לתת שיוויון זכויות אזרחי לכל תושב במדינה ולהתייצב מול כל קיצוניות.
• לשמור על זהותה היהודית של ישראל, ולהתנגד לכל כפיה. להיות מרכז רוחני ליהדות העולם.
• לחתור לשלום עם שכנינו, ובעיקר לשלום בתוכנו בין כל השבטים, העדות, הזרמים והדתות המרכיבים את החברה הישראלית.
• לחזק את שלטון החוק בישראל ולהילחם נגד כל תופעה של שחיתות שלטונית ונגד כל איום על מערכת המשפט הישראלית. 
• להביא את ברכת הקידמה לישראל. לשמור ולקדם את ישראל כמדינה טכנולוגית, מתקדמת ומובילה עולמית בתחומי החדשנות.
• להעניק לכל ילד בישראל הזדמנות למצות את מלוא הפוטנציאל של ולפעול לצמצום הפערים בחברה הישראלית.
 
2.     זכויות וחובות של חברי המפלגה: (חלק מהתקנון)

א.     מזדהה ופועל למען מטרות המפלגה ומדיניותה כפי שהוגדרו בתקנון זה ובמצע המפלגה, וכפי שייקבעו על-ידי הנהלת המפלגה ומוסדותיה.
ב.     שילם את דמי החבר במועד כפי שנקבעו בהתאם להוראות תקנון זה.
ג.      הוא לא הורשע בפסק דין בעבירה שיש עמה קלון.
 
3.     מוסדות המפלגה: ועידת המפלגה, יו"ר המפלגה, הנהלת המפלגה, בית הדין, ועדת הביקורת, הסיעה.

4.     סמכות ועידת המפלגה: ועידת המפלגה היא המוסד הדן בנושאים העקרוניים של המפלגה. כינוס ועידה, וקיום הצבעה בוועידה.

5.     הרכב הועידה:
·       הועידה תורכב ברובה מפעילי השטח של המפלגה בשנים האחרונות בראשם, ראש מטה השטח של המפלגה, מנהלי האזורים, ראשי מטות השטח וקהילות המפלגה.
·       חברי הכנסת ושרים שאינם חברי כנסת המכהנים מטעם המפלגה בכנסת ה-24.
·       ראשי רשויות, סגני ראשי רשויות, וראשי סיעות במועצות המקומיות מטעם המפלגה.
·       בעלי תפקידים מטעם המפלגה במוסדות הלאומיים, בקרן היסוד, בהסתדרות הציונית, בקק"ל, בסוכנות היהודית, בסיעה בכנסת, נכון ליום ההודעה על בחירות לוועידה.

· בנוסף, תכלול הועידה עד 30% מתוך מייסדי המפלגה אותם תקבע הנהלת המפלגה, חברי הנהלת המפלגה וחמישה חברי כבוד שייבחרו על-ידי יו"ר המפלגה באישור הנהלת המפלגה על בסיס מעמדם הציבורי ו/או תרומתם למפלגה.
 
הוועדה המסדרת לבחירת הרשימה לכנסת:

 הוועדה לבחירת הרשימה לכנסת תהיה אמונה על בחירת חברי המפלגה המועמדים מטעמה ברשימת המועמדים לבחירות לכנסת, וכן את סדרם ברשימה. הוועדה תכלול את ח"כ מכהן או לשעבר מטעם המפלגה, מנכ"ל המפלגה, ושני חברי הנהלה נוספים.
ליו"ר המפלגה תהיה שמורה הזכות לשבץ ברשימת המועמדים לכנסת מטעם המפלגה מועמדים שלא נבחרו על-ידי הוועדה לבחירת הרשימה לכנסת ("שריונים"), ובלבד שמספר השריונים לא יעלה על 2 בכל עשיריית מועמדים, ובסה"כ 6 עד המקום ה-30. למען הסר ספק, יו"ר המפלגה יוכל לשריין כמועמד גם את מי שאינו חבר המפלגה.
 
לו"ז מתוכנן

14 לנובמבר 2021 – פרסום ההודעה והתקנון
21 דצמבר 2021 –  המועד האחרון להודיע על התמודדות לתפקיד יו"ר המפלגה
4 ינואר 2022  – כינוס הועידה הראשונה ובחירת יו"ר.



אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: