תגובות

פרשת השחיתות בבחירות לעיריית ירושלים: ח"כ דודי אמסלם הגיש עתידה לבג"ץ נגד רה"מ בנט, היועמ"ש ושר הבינוי והשיכון

חה"כ דודי אמסלם הגיש עתידה לבג"ץ נגד רה"מ נפתלי בנט, היועמ"ש אביחי מנדלבליט ושר הבינוי והשיכון חה"כ זאב אלקין בנוגע לפרשת השחיתות בבחירות לעיריית ירושלים.

חה"כ דודי אמסלם הגיש הבוקר באמצעות עו"ד מוטי שמעון עתידה לבג"ץ נגד נגד רה"מ נפתלי בנט, היועמ"ש אביחי מנדלבליט ושר הבינוי והשיכון חה"כ זאב אלקין בנוגע לפרשת השחיתות בבחירות לעיריית ירושלים.


חה"כ אמסלם מבקש בעתירתו צווים על תנאי ושואל מדוע לא יפסיקו לאלתר את כהונתו של המשיב 3 כשר הבינוי והשיכון, כשר ירושלים ומורשת וכשר המקשר בין הממשלה לכנסת. זאת בשל ניגוד עניינים חמור ובשל עבירות שביצע ועבירות מתמשכות שמבצע המשיב 3 בתחום מימון בחירות וקבלת כספים והטבות בערך של מיליוני שקלים בקשר ובזכות תפקידיו בעבר ובהווה כשר.
מדוע לא ישעה עצמו לאלתר מלשמש כשר הבינוי והשיכון , כשר ירושלים ומורשת וכשר המקשר בין הממשלה לכנסת בשל ניגוד עניינים חמור ובשל עבירות שביצע ועבירות מתמשכות שמבצע בתחום מימון בחירות וקבלת כספים והטבות בערך של מיליוני שקלים בקשר ובזכות תפקידיו בעבר ובהווה כשר.
מדוע היועמ"ש לא יפעל מיידית לפתיחת חקירה כנגד המשיב 3 בשל עבירות שביצע ועבירות מתמשכות שמבצע המשיב 3 בתחום מימון בחירות וקבלת כספים והטבות בערך של מיליוני שקלים בקשר ובזכות תפקידיו בעבר ובהווה כשר ומדוע לא יפעל להעמדתו של המשיב 3 לדין בשל עבירות אלה.
צו על תנאי המורה למשיב 3 להתייצב וליתן טעם מדוע לא יפרסם ברבים את מלוא הפרטים הנוגעים למתנות, תרומות, הלוואות וערבויות שקיבל במהלך כהונתו כשר בממשלות ישראל ובכלל כך בתקופת כהונתו כשר ירושלים ומורשת וכשר הבינוי והשיכון ולרבות בקשר עם מועמדותו בבחירות לראשות עיריית ירושלים (להלן: "ההענקות"). העותר מתכבד לבקש מבית המשפט הנכבד כי הצו המבוקש בסעיף זה יכלול הוראה לפרסם מלוא הפרטים לרבות השמות, הכתובות, תחומי העיסוק, העתקי ההסכמים, הרקע וטיב היחסים עם המשיב 3 של כל אחד ממעניקי ההענקות (להלן: "המעניקים") שתרמו ו/או מימנו במישרין ו/או בעקיפין את הפעולות של המשיב 3 במסגרת מערכת הבחירות לראשות עיריית ירושלים (להלן: "המעניקים").
צו על תנאי המורה למשיב 3 להתייצב וליתן טעם מדוע לא יפרסם ברבים את מלוא הפרטים הנוגעים להחזר ההוצאות ולתמורה המובטחים ו/או התמורה שניתנה על ידו ו/או ביוזמתו לכל אחד מהמעניקים לרבות תשלום לכל נותן ערבות בגין כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות וכן התמורה הכלכלית הראויה.
צו על תנאי המורה למשיבים 1-2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ידרשו מהמשיב 3 ליתן להם וגם לפרסם ברבים את מלוא הפרטים הנוגעים למתנות, תרומות, הלוואות וערבויות שקיבל המשיב 3 במהלך כהונתו כשר בממשלות ישראל ובכלל כך בתקופת כהונתו כשר ירושלים ומורשת וכשר הבינוי והשיכון ולרבות בקשר עם מועמדותו בבחירות לראשות עיריית ירושלים (להלן: "ההענקות").
העותר מתכבד לבקש מבית המשפט הנכבד כי הצו המבוקש בסעיף זה יכלול הוראה לפרסם מלוא הפרטים לרבות השמות, הכתובות, תחומי העיסוק, העתקי ההסכמים, הרקע וטיב היחסים עם המשיב 3 של כל אחד ממעניקי ההענקות (להלן: "המעניקים") שתרמו ו/או מימנו במישרין ו/או בעקיפין את הפעולות של המשיב 3 במסגרת מערכת הבחירות לראשות עיריית ירושלים (להלן: "המעניקים").
צו על תנאי המורה למשיבים 1-2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ידרשו מהמשיב 3 ליתן להם וגם לפרסם ברבים את מלוא הפרטים הנוגעים להחזר ההוצאות ולתמורה המובטחים ו/או התמורה שניתנה על ידי המשיב 3 ו/או מי מטעמו ו/או ביוזמתו לכל אחד מהמעניקים לרבות תשלום לכל נותן ערבות בגין כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות וכן התמורה הכלכלית הראויה.

חה"כ אמסלם מבקש גם "בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על קיום דיון דחוף בעתירה. דחיפות העתירה היא בשל הכורח והצורך הדחוף ביותר למנוע ולהפסיק המצב החמור של ניגוד העניינים המובנה בו מצוי המשיב 3 עד כדי שמעמיד את אזרחי המדינה, קופת המדינה ואת השלטון ותקינותו בסיכון גבוה הטמון במצב שנדרש תיקונו בצווים המבוקשים בעתירה זו."

חה"כ אמסלם מפרט את חשיבות העתירה ותכליתה "קודם לכל עניינה של העתירה הוא להפסיק וגם למנוע מצב מתמשך של ניגוד עניינים חמור. המשיב 3 משמש בתפקידים מיניסטריאליים בכירים הכוללים שליטה וניהול תקציבים ממשלתיים בסכומי עתק וכן שליטה וסמכות להכריע ולהחליט החלטות שמשמעותן הכלכלית והאינטרסנטית עבור המעניקים הנוגעים בדבר עצומה ביותר. הדין לא מתיר והדעת אינה סובלת מצב בו שר ימצא בניגוד עניינים חמור אשר הוא תוצאה של התנהלות שלא כדין הכוללת קבלת כספים שלא כדין באורח שברור כי נועד על ידי המקבל ו/או על ידי המעניקים הרבים לי. לא פחות חשוב מכך הוא האינטרס הציבורי להפסיק מיד את ביצוע העבירות המתמשכות מתחום מימון בחירות ומימון פעילות פוליטית של המשיב 3 בידי בעלי אינטרס ובידי המעניקים. כמו כן חשובים גילוי האמת והפרטים לציבור, לחברי הכנסת כרשות המחוקקת שגם מפקחת על פעילות הממשלה, לפעילים ולארגונים הציבוריים ששמו לעצמם כמטרה לפעול להבטחת טוהר פעילות השלטון והשליטים, לתקשורת שבין תפקידיה לבקר ולחשוף כל פרט מהמנהלות הרשות ונבחרי הציבור לרבות הממשלה והשרים ולציבור הבוחרים בישראל. תכלית העתירה ותוצאתה החיובית בכח היא גם קיום חקירה ממשית בידי המוסמכים לכך והעמדה לדין של מבצעי עבירות כפי שעולה מכתב עתירה זה."

חה"כ אמסלם מסביר ש"בשנת 2018 ו/או בסמוך לכך העמיד המשיב 3 את עצמו כמועמד לראשות עיריית ירושלים בבחירות, שהתקיימו בשנת 2018.
על פי דוח ביקורת על חשבונות הסיעות והרשימות בבחירות ברשויות המקומיות שבאתר מבקר המדינה, המצ"ב כנספח 1, קיבל המשיב 3 כמועמד לראשות עיריית ירושלים מטעם מפלגתו לה קרא בשם "ירושלים תצליח וירושלמים בראשות זאב אלקין" תרומות בסך כולל של 177,800 ₪ וכן ערבויות בסך כולל של 8,042,000 וכן הלוואות בסך כולל של 8,798,597 ₪ אשר טרם השיב ל-26 נותני הערבויות ול-20 המלווים. עד כה לא שילם המשיב 3 את חובותיו בגין ההלוואות שקיבל. גם הערבויות שניתנו כאמור, הפכו ל"תרומות" בעת מימושן שכבר עבר מבלי ששולמו ההלוואות."

חה"כ אמסלם סוקר בהרחבה את טענות העתירה, ובין השאר מדבר על "היקף ההענקות, מספרם הגדול של המעניקים, האנונימיות המאפיינת את המעניקים, אי פרסום ההסכמים שבין המעניקים למשיב 3, היות ההענקות והפיכת חלקן מערבות לתרומה, הגידול הבלתי מוצהר אבל המחוייב על פי דין ועל פי הגיון בסכומי התרומות וההענקות בגין הפרשי ריבית והצמדה ובגין ההוצאות במתרבות מיום ליום ובגין זכות וצפיית ערב לקבל תמורה – כל אלה ועוד מעמידים את המקרה מושא העתירה כמקרה בו גם דיווח פורמלי על ניגוד עניינים אין ולא יכול להיות בו די למנוע שחיתות מכוונת ו/או מובנת מטבע הסיטואציה. הנסיבות ופרטי המקרה מובילות בהכרח כחלק מובנה מהמציאות לכך שהמשיב 3 כאדם לא יוכל להימנע מהשפעה אסורה על שיקול הדעת, על החלטות, על פעולות ועל התנהלות בלתי תלויה כשר המחזיק בתפקידיו הרבים כחבר ממשלה החולש על תקציבי ענק, על שני משרדי ממשלה בהם סיכון רב להטיה בשל ניגוד העניינים. אין ספק כי המשיב מצוי במצב של ניגוד עניינים מובנה והוא אף כ"שבוי" מטבע הנסיבות אליהם הוביל את עצמו בידי היצר שמעמידו כמי שלא יכול למלא תפקידיו כשר, ודאי שלא תפקידו הנוכחיים, מבלי שיושפע מההענקות שקיבל מהמעניקים."


חה"כ אמסלם מסכם ואומר "במקום שאין המשיבים עושים בעצמם את המוטל עליהם ונמנעים בעצמם מלעשות האסור והפסול ובמקום בו אין המשיבים פועלים כמצופה ונדרש מהם ומתעלמים מהמפורסם, מהעובדות הידועות וגם מפניות לרבות פניות מהעותר- במקום שכזה ובשל חשיבות מושא העתירה ודחיפות הצורך בהתערבות בית משפט נכבד זה לא נותרה כל ברירה אחרת בידי העותר אלא להביא עתירתו בפני בית המשפט הנכבד. המשמעות העצומה של מושא העתירה, גודל העניין מבחינה כלכלית, מבחינה ציבורים, מבחינת טוהר השלטון והפגיעה החמורה הצפויה בזכויות של הפרט, של הציבור ובקונסטיטוציה מצדיקים ומחייבים התערבות בית משפט נכבד זה אשר הוא היחיד בנסיבות העניין שבידו לבקר ולהורות כמבוקש."


תגובות לכתבה:

  1. מיכל

    אלקין הנוכל

כתיבת תגובה: